Правила користування

Публічною бібліотекою Ківерцівської міської ради та її філіалами

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Правила користування бібліотеками, що входять до складу Публічної бібліотеки Ківерцівської міської ради (далі – Публічна бібліотека), розроблено у відповідності з Законом України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Типовими правилами користування бібліотеками в України” із змінами і доповненнями, затвердженими Наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за №538/5729, змінами до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 19.04.2017 року № 340, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 року за № 635/30503.

1.2. Публічна бібліотека розробила дані правила користування відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечного фонду.

1.3. Основні види інформаційних бібліотечних послуг в Бібліотеці безкоштовні. Додаткові послуги бібліотека надає за плату відповідно до наступних документів:

 • Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 р. №1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 р. №1183 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури, що не є орендою”;
 • Рішення міської ради №8/8 “Про платні послуги, що надає публічна бібліотека Ківерцівської міської ради”.

1.4. Основним документом для обслуговування в Бібліотеці і отримання бібліотечно-інформаційних послуг є паперовий та електронний читацькі формуляри.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1 Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні і фізичні особи України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, віку і національності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.

2.2 Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА).

2.3 Користувачі бібліотек, що входять до складу Публічної бібліотеки, мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі – документи) з бібліотечного фонду, брати участь у соціокультурних заходах, які проводить бібліотека та входити до читацьких рад.

2.4 Під час проведення у бібліотеці бібліотечно-бібліографічних занять та акцій, бібліотечних уроків запис користувачів проводиться безкоштовно.

2.5 Користувачі мають право одержувати для опрацювання поза Бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено від 5 до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

Не видаються додому:

 • одиничні примірники довідкових видань, словників, енциклопедії тощо;
 • книги, які не пройшли бібліотечну обробку.

2.6 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані в паперовому та електронному читацьких формулярах. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7 Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, може здійснюватись під грошову заставу за дозволом керівника, який визначає перелік таких документів. За дітей грошову заставу вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Розмір застави не повинен бути меншим вартості документа. Якщо одержані під заставу в бібліотеці документи не повертаються користувачем у зазначений термін і дії для повернення їх не мають результату, то грошова застава зараховується на спецрахунок бібліотеки й використовується на придбання чи оплату бібліотечних документів.

2.8 У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо-системний книгообмін.

2.9 Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержати документи додому під грошову заставу.

2.10 Користувачі Бібліотек дитячого та юнацького віку мають право на бібліотечне обслуговування в загальнодоступних та спеціалізованих Бібліотеках.

2.11 Запис до Бібліотеки дає право користуватися послугами Бібліотеки протягом поточного року з дня запису.

2.12 Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

2.13 Право на щорічне безкоштовне оформлення документів для користувача мають при пред’явлені відповідного посвідчення:

 • учасники бойових дій;
 • ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС 1-2 категорії;
 • діти-сироти та діти позбавлених батьківського піклування;
 • діти з особливими освітніми потребами;
 • учасники АТО/ООС.

2.14 Користувачі бібліотеки мають право:

 • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
 • доступ до електронних баз Бібліотеки та Інтернету;
 • брати участь в інформаційних та соціокультурних заходах, які проводяться в Бібліотеці;
 • отримувати додаткові бібліотечно-бібліографічні платні послуги;

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1 Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що посвідчує особу, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати і дають відомості для заповнення реєстраційної картки, паперового та електронного читацького формуляра в яких зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це Бібліотеку в місячний термін. Діти й підлітки до 18 років записуються в Бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи, особи чи інші законні представники, під наглядом яких перебувають діти.

3.2 Відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” також надається письмова згода на обробку персональних даних. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.3 Бібліотеки-філіали здійснюють обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням (за потреби), та для складання статистичної звітності.

3.4 Статистичний облік кількості користувачів здійснюється бібліотеками щороку. До облікових даних вноситься інформація про користувачів, які протягом звітного періоду звернулися до бібліотеки не менше одного разу.

3.5 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідний запис. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.

3.6 Користування документами з бібліотечних фондів здійснюється через абонемент (у тому числі міжбібліотечний абонемент), читальний зал, веб-сайт бібліотеки, бібліотечні пункти, за місцем проживання та інші форми обслуговування.

3.7 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4 класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря та викресленням інвентарного номера.

3.8 Користувач, який втратив, або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін повинен замінити аналогічним чи документом визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.9 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.10 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін від одного року в усіх структурних підрозділах. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

4. КОРИСТУВАЧАМ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

4.1 Виносити з бібліотеки видання без дозволу бібліотекаря.

4.2 Робити помітки, підкреслювати текст, загинати та виривати сторінки документів, отриманих для опрацювання.

4.3 Виймати картки з каталогів та картотек.

4.4 Користувачі у бібліотеці мають дотримуватись тиші.

4.5 Користуватися мобільними телефонами в читальному залі бібліотеки.

4.6 Особи в нетверезому стані та неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

4.7 Палити у бібліотеці не дозволяється.

5. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

5.1. Бібліотеки зобов’язані:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т. ч. і про додаткові платні послуги;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи у бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню інформаційної культури читання;
 • задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотек виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотек та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди; створювати бібліотечні ради; звітувати перед користувачами Бібліотеки та громадськістю про свою діяльність.